Groep 1-2

Op IKC De Piramide vinden wij het van groot belang dat wij het jonge kind een veilige basis bieden. We streven er naar om een voorspelbare omgeving te creëren waarbij alle kinderen zich betrokken voelen. Pas wanneer kinderen veiligheid, warmte en geborgenheid voelen, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen en ontplooien.

Zelfstandigheid
In onze kleutergroepen starten wij al met het zelfstandig maken van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat zij zelfredzaam zijn, autonomie kweken, zich verantwoordelijk voelen en betrokkenheid ervaren.

Spelontwikkeling
Spel is voor jonge kinderen de natuurlijke manier om de wereld te verkennen. Wij zien het dan ook als onze taak om dit mogelijk te maken door een rijke leeromgeving te creëren met uitdagende hoeken en divers spelmateriaal. Ook het schoolplein en het speellokaal bieden veel ervaringsmogelijkheden naast het spelen in de klas. Door spel in te zetten in de dagelijkse praktijk ontwikkelen onze kinderen zich breed op de diverse ontwikkelingsgebieden.

Kringactiviteiten
Op gezette tijden vragen wij de kinderen in de grote of kleine kring te komen. In de grote kring is de hele groep aanwezig en komen activiteiten aan bod die de hele klas aangaan: thematische, muzikale of sociaal-emotionele activiteiten. De kleine kring vindt vaak op ons grote vloerkleed plaats en soms ook aan een tafel of speel-/werkhoek. In deze kleine kring zit een klein groepje kinderen die qua niveau bij elkaar aansluiten. Hier kunnen wij bepaalde onderwerpen op het gebied van taal en rekenen aan bod laten komen die voor andere kinderen nog te lastig of juist inmiddels al te makkelijk zijn. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen, gebruiken wij in de kringen verschillende handpoppen uit de taal- en rekenkastjes die in elke kleutergroep te vinden zijn. Ieder poppetje staat symbool voor een bepaalde leerlijn van de taal- of rekenontwikkeling. Zo komt bijvoorbeeld de letter-big uit het taalkastje wanneer de kinderen iets leren over het alfabetisch principe, doen we rijmoefeningen met de rijm-bij en biedt de cijfer-fee de kinderen spelenderwijs een lesje aan over tellen en getalbegrip. 

Leerlingvolgsysteem
De ontwikkeling van de kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek, spel en sociaal-emotionele vorming volgen wij door middel van het leerlingvolgsysteem Leerlijnen Het Jonge Kind van ParnasSys. Een aantal keer per schooljaar geven wij daarin aan of bepaalde doelen al behaald zijn. Zo krijgen wij een duidelijk overzicht van de ontwikkeling van individuele kinderen. Naar aanleiding van deze gegevens en onze dagelijkse observaties kunnen wij de kinderen indelen in niveaugroepjes voor de kleine kring-activiteiten.Snel naar