In de Deltagroepen wordt de lesstof compact aangeboden en aangevuld met verrijkingsmaterialen en projectopdrachten. Ook vinden er in het kader van de projecten gastlessen en excursies plaats. Daarnaast krijgen de leerlingen nog extra Deltavakken, zoals bijvoorbeeld Frans en schaken. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende methodes uit groep 7/8B. 

Rekenen 
De leerlingen werken met de methode Wereld In Getallen (WIG). De leerlingen maken per blok een pretoets over de lesstof aan de hand waarvan planningen worden ingevuld, zodat zij zelf kunnen zien welke onderdelen ze moeten maken en bij welke instructie ze moeten volgen  

Spelling 
De leerlingen werken met de methode Staal. Dit is de eerste methode die (werkwoord)spelling, grammatica en het gebruik van leestekens combineert.  

Taal 
De methode Staal biedt kinderen opdrachten met bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol eindproduct toe.  

Begrijpend Lezen 
Nieuwsbegrip biedt wekelijks lessen met actuele onderwerpen aan, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De leerlingen leren strategisch en actief te lezen. 

Engels     
Een keer per week krijgen de leerlingen Engelse les. De Deltagroepen werken met de methode Big English.  

Frans 
De leerlingen van groep 7/8 krijgen het gehele jaar door wekelijks lessen van 1 uur (plus 15 minuten zelfstandig opdrachten maken). Na een korte herhaling gaan we verder in de Franse lesmethode “Adomania”.  In deze cursus zullen we naast spreek- en luistervaardigheid, ook aandacht besteden aan schrijf- en leesvaardigheid en grammatica. Tevens starten wij dit jaar met een uitwisselingsproject om, samen met kinderen uit verschillende landen, via o.a. skype te communiceren in het Frans. 

Verkeer 
De verkeerseducatie op onze school bestaat uit de theoretische methode Let’s go! en de praktische methode School op Seef.  De leerlingen uit groep 7 doen bovendien fietsexamen. 

Schrijven 
Groep 7/8 werkt met de methode Pennenstreken. In groep 7 is het handschrift nog in wording en moet het volgens de richtlijnen worden bijgestuurd, terwijl in groep 8 een eigen handschrift wordt ontwikkeld. 

Topografie 
In groep 7/8 worden alle werelddelen behandeld. In totaal zijn er in iedere groep 5 topografietoetsen per schooljaar.  

Eigen leervraag 
De leerlingen kiezen een onderwerp naar eigen interesse en maken hierbij een onderzoeksvraag. We volgen hierbij de stappen van het onderzoekend leren. De leervraag wordt afgesloten met een korte presentatie. 

Muziek 
In de Deltagroepen wordt gewerkt met een doorlopende leerlijn in samenwerking met het Koorenhuis. Orkestleden en muziekdocenten op school, meespelen met musici, concert- en repetitiebezoek. 

Projecten en zaakvakken 
De wereldoriëntatievakken zijn geïntegreerd in de projecten. Ook de creatieve vakken zijn hierin, voor zover mogelijk, verwerkt. Gedurende het jaar komen er 3 tot 5 projecten aan bod.   

Schaken  
In de schaaklessen op De Piramide wordt in grote lijnen de Stappenmethode Brunia/van Wijgerden gevolgd.  

Verrijking 
De lesstof uit de genoemde methodes wordt aangevuld met verrijkingsmaterialen, zoals bijvoorbeeld Rekentijger, Denkwerk, Topklassers en Zinder thematische werkboekjes. 

ICT 
In de Deltagroepen werken de kinderen met twee programmeertalen, Scratch en Hour of Code. 

EHBO 
De leerlingen leren de basisvaardigheden van EHBO en sluiten de lessenreeks af met een examen. 

 


Snel naar