Passend onderwijs en het Samenwerkingsverband PO Zoetermeer

De meeste leerlingen doorlopen zonder veel moeite de basisschooltijd. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is.

 

Scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, speciaal basis onderwijs
(SBO) en speciaal onderwijs (SO) werken in een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend onderwijs. Dat heet een samenwerkingsverband (SWV). Een samenwerkingsverband zorgt ervoor dat ieder kind dat dit nodig heeft, extra hulp krijgt of naar een speciale school kan gaan. 

 

Onder de naam “SWV Zoetermeer” werken het samenwerkingsverband PO en het samenwerkingsverband VO in Zoetermeer samen met scholen, besturen en ketenpartners aan passend onderwijs. 

 

Passend onderwijs op school

Als het gaat om passend onderwijs is het belangrijkste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen: de school. Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind hulp krijgt op school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht onderwijs. Samen met de leerkracht bespreekt u wat uw kind nodig heeft om op school goed te kunnen leren en ontwikkelen. Op de school kan extra ondersteuning gegeven worden, bijv. door een gespecialiseerde leerkracht. De intern begeleider en de schooldirecteur ondersteunen de leerkracht, ouders en leerling bij het vinden van de juiste ondersteuning. Hebben ouders en/of de school daarna nog vragen, dan kan het samenwerkingsverband erbij gevraagd worden. 

Passend onderwijs en het samenwerkingsverband

Vanuit het samenwerkingsverband zijn er Ambulant Begeleiders (AB) en Coördinatoren Passend Onderwijs (CPO) die mee kunnen denken met school, ouders en hulpverlening om te kijken welke mogelijkheden er voor een leerling zijn binnen de huidige school of op een andere school. Dit kan op aanvraag van school, maar ook van ouders gebeuren. 

Ouder- en jeugdsteunpunt

Het samenwerkingsverband werkt aan de oprichting van een ouder- en jeugdsteunpunt. Bij dit steunpunt vinden ouders en (oudere) leerlingen informatie over de ontwikkelingen en steun bij evt. knelpunten van Passend Onderwijs. SWV’s

 krijgen drie jaar de tijd om hun steunpunt vorm te geven. Met de eerste pijler ‘informeren’ is het samenwerkingsverband al gestart, via de website vindt u de informatie hierover: Ouders en Jeugd – SWV Zoetermeer.

Contact met het samenwerkingsverband

U kunt contact opnemen met het SWV via het algemene mailadres: infopo@swvzoetermeer.nl.

U kunt ook direct contact opnemen met de CPO’er die betrokken is bij onze school:
Mirjam Plug, mplug@swvzoetermeer.nl06-29224957
Luzanne Boersmalboersma@swvzoetermeer.nl06-82583075  

 

Wilt u meer weten over hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, kijkt u dan op de site van het samenwerkingsverband: www.swvzoetermeer.nl.

Snel naar